ເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ເວັບໄຊ LaoMee

LaoMee ໃຫ້ທ່ານສາມາດລົງປະກາດໄດ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການ ກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາທ່ານໂດຍກົງຜ່ານທາງອີເມວ, ໂທລະສັບ, ຂໍ້ຄວາມ ຫຼື ວອັດແອັບ. LaoMee ແມ່ນບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ເສຍໃດໆໃນການຕັດສິນໃຈ ຫຼື ການເຮັດທຸລະກຳຕ່າງໆລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ.

ທ່ານນຳໃຊ້ LaoMee, ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານໄດ້ຕົກລົງປະຕິບັດຕາມເງືອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

  • - ທ່ານຈະບໍ່ນຳໃຊ້ສະຖານທີ່ນີ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນກະທຳຜິດກົດໝາຍ, ສໍ້ໂກງ ຫຼື ຕົວະຍົວະ ຫຼອກລວງໃດໆ.
  • - ຜູ້ຊອກ (ຜູ້ຊື້) ຈະເປັນຜູ້ກັ່ນຕອງ ແລະ ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ລົງປະກາດ ໃຫ້ແນ່ໃຈແລ້ວຈິ່ງຕັດສິນໃຈ. LaoMee ຈະບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ສະໜອງລົງປະກາດໄດ້.
  • - ການຕັດສິນໃຈ, ການເຮັດທຸລະກຳ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂື້ນລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ ແມ່ນຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທັງສອງຝ່າຍ (ຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ) ເທົ່ານັ້ນ. LaoMee ຈະບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຮັບຜິດຊອບໃດໆ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ.
  • - ທ່ານຈະລົງປະກາດໂດຍໃຊ້ຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຮູບພາບທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍບໍ່ເປັນການລາມົກອານາຈານ ຫຼື ລະເມີດລິຂະສິດຂອງຜູ້ອື່ນ. ເຊິ່ງຖ້າຫາກມີການກະທຳເຊັ່ນນັ້ນເກີດຂື້ນ, ຈະແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານເອງ, LaoMee ຈະບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳດັ່ງກ່າວໄດ້.
.:.ແຊັດ
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອຈະເລີ່ມແຊັດ ເຂົ້າລະບົບ